WYSIWYG Web Builder

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
โครงการอบรมตลอดปีงบประมาณ 2561 (คลิกที่นี่)

Thursday, January 04, 2018 - โครงการพัฒนาผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป GE

โครงการพัฒนาผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป GE

อบรมวันที่ 4-5 มกราคม 2560
ลงทะเบียนรับสมัคร
คลิกที่นี่

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560

จัดโดย งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ (เบอร์ต่อ 390) Read more

Friday, August 18, 2017 - โครงการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์และบุคลากรในการศึกษาอบรมภายนอก

Blog ศูนย์พัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
VDO บรรยากาศการอบรมนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง
วันที่ 3 เมษายน 2560 - 6 พฤษภาคม 2560
ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

PORTFOLIO

บรรยากาศการอบรมการพัฒนานักบริหารระดับกลางรองรับการศึกษา 4.0
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 - 2 สิงหาคม 2560
ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
 
 
 
บรรยากาศการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  "การพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.) รุ่นพิเศษ"
วันที่ 3 เมษายน 2560 - 6 พฤษภาคม 2560
ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการสอน บริการวิชาการ และวิจัยชุมชนท้องถิ่น 8-10 ส.ค.60
Back
Next

Live!!! โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม สำหรับบุคลากรสายวิชาการ"
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์