WYSIWYG Web Builder

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
โครงการอบรมตลอดปีงบประมาณ 2560 (คลิกที่นี่)

Tuesday, November 07, 2017 - โครงการการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย

วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2560
โดยวิทยากร : ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
ปิดรับสมัคร วันที่ 15 ตุลาคม 2560
รับจำนวน 80 คน
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
สมัครออนไลน์ ที่นี่ >>
คลิก

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์พัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ Read more

Tuesday, October 10, 2017 - โครงการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to research : R2R ) รุ่นที่ 1 (สำหรับพนักงานสายสนับสนุน)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to research : R2R )”
ขอยกเลิกเนื่องจากมีผู้สมัครน้อย...
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์พัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ (เบอร์ภายใน ต่อ 390)
Read more

Monday, September 04, 2017 - ประชาสัมพันธ์ ! โครงการพัฒนากลไกการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรสุขภาวะ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : วันที่ 4-5 กันยายน เวลา 08.30 - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานสายวิชาการ พนักงานสายสนับสนุนและลุกจ้างมหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Read more

Thursday, August 17, 2017 - โครงการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์และบุคลากรในการศึกษาอบรมภายนอก

Monday, August 07, 2017 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการสอน บริการวิชาการ และวิจัยชุมชนท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “บูรณาการการสอน บริการวิชาการและวิจัยชุมชนท้องถิ่น”

ณ โพธิวิชชาลัย จ.สระแก้ว
วันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2560

กำหนดการ >> คลิก
คำสั่งให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรม >> คลิก

สิ่งที่ต้องเตรียมมา (สำหรับลงพื้นที่ทั้ง3วัน)
1. ของใช้ส่วนตัว เช่น อุปกรณ์เครื่องอาบน้ำ ผ้าเช็ดตัว
2. เสื้อ-กางเกง (ชุดเรียบร้อย) หมวกบังแดด
3. รองเท้าสวมใส่สบาย เช่น รองเท้าผ้าใบ รองเท้าแตะรัดส้น
4. ยาประจำตัว
Read more

Sunday, July 16, 2017 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างความเข้าใจในการจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน"

อบรมวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2560 ห้องราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี
         🍑 ใช้การสำรวจรายชื่อ โดยจะประกาศคำสั่งให้บุคลากรเข้าอบรมครับ
      
🌂 กำหนดการ คลิกที่นี่ Read more

Monday, April 03, 2017 - โครงการการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.) รุ่นพิเศษ

 โครงการการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.) รุ่นพิเศษ

วันที่ 3 เมษายน 2560 - 6 พฤษภาคม 2560
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ .ปทุมธานี

เพื่อพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ให้มีองค์ความรู้ในระดับสากล รองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
Read more

Monday, April 17, 2017 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนานักบริหารระดับกลางรองรับการศึกษา 4.0"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  "การพัฒนานักบริหารระดับกลางรองรับการศึกษา 4.0"

วันที่ 18 เมษายน 2560 - 4 พฤษภาคม 2560
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ .ปทุมธานี
การบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ
และความชำนาญในการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม
มีความสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภายใน และภายนอกได้

Read more

Blog ศูนย์พัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
VDO บรรยากาศการอบรมนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง
วันที่ 3 เมษายน 2560 - 6 พฤษภาคม 2560
ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

PORTFOLIO

บรรยากาศการอบรมการพัฒนานักบริหารระดับกลางรองรับการศึกษา 4.0
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 - 2 สิงหาคม 2560
ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
 
 
 
บรรยากาศการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  "การพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.) รุ่นพิเศษ"
วันที่ 3 เมษายน 2560 - 6 พฤษภาคม 2560
ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการสอน บริการวิชาการ และวิจัยชุมชนท้องถิ่น 8-10 ส.ค.60
Back
Next