WYSIWYG Web Builder

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
โครงการอบรมตลอดปีงบประมาณ 2561 (คลิกที่นี่)

Tuesday, October 31, 2017 - โครงการอบรม "การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม" สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม สำหรับบุคลากรสายวิชาการ"
โดย รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30 - 17.00 น.
ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์


กลุ่มเป้าหมาย :   เลขานุการหลักสูตร หรือตัวแทน  1 ท่าน
การรับสมัคร  :  ใบสมัครติดต่อได้ที่ส่วนงานธุรการของท่าน Read more

Wednesday, November 08, 2017 - โครงการการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย

วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2560
โดยวิทยากร : ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
ปิดรับสมัคร วันที่ 15 ตุลาคม 2560
รับจำนวน 80 คน
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
สมัครออนไลน์ ที่นี่ >>
ปิดรับสมัครแล้วครับ
ตรวจสอบรายชื่อ ที่นี่ >> คลิก

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์พัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ Read more

Wednesday, October 18, 2017 - โครงการทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3

ประชาสัมพันธ์คะ!!

โครงการทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน รุ่นที่2 ครั้งที่3

จัดอบรมวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2560
ณ ห้องประชุม302 ชั้น 3 อาคาร สสร. เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น.

**หมายเหตุ ท่านอาจารย์ที่เข้ารับคำแนะนำจากวิทยากรกรุณานำผลงานวิชาการมาด้วยคะ ขอบคุณคะ
Read more

Friday, August 18, 2017 - โครงการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์และบุคลากรในการศึกษาอบรมภายนอก

Blog ศูนย์พัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
VDO บรรยากาศการอบรมนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง
วันที่ 3 เมษายน 2560 - 6 พฤษภาคม 2560
ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

PORTFOLIO

บรรยากาศการอบรมการพัฒนานักบริหารระดับกลางรองรับการศึกษา 4.0
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 - 2 สิงหาคม 2560
ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
 
 
 
บรรยากาศการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  "การพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.) รุ่นพิเศษ"
วันที่ 3 เมษายน 2560 - 6 พฤษภาคม 2560
ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการสอน บริการวิชาการ และวิจัยชุมชนท้องถิ่น 8-10 ส.ค.60
Back
Next

Live!!! โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม สำหรับบุคลากรสายวิชาการ"
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์