WYSIWYG Web Builder

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
กิจกรรม / ข่าวสารอบรม
โครงการอบรมตลอดปีงบประมาณ 2560 (คลิกที่นี่)

Monday, July 03, 2017 - ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

🏁โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
"การพัฒนานักบริหารระดับกลางรองรับการศึกษา 4.0"
       🌄
รุ่นที่ 1 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2560
    
🌹รุ่นที่ 2 วันที่ 17 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2560
ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Read more

Friday, July 07, 2017 - โครงการวิจัยเชิงคุณภาพ

โครงการวิจัยเชิงคุณภาพ

โครงการวิจัยเชิงคุณภาพ
อบรมวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     🌞
กำหนดการ คลิกที่นี่
       🍟คำสั่ง รอประกาศที่นี่ Read more

Monday, July 17, 2017 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 5 รุ่นที่ 1

อบรมวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมอุบลบุษย์ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (โรงแรมวไลย)
      กำหนดการ  >> คลิกที่นี่
      รายงานผลโครงการ รุ่นที่ 1 >> คลิกที่นี่
Read more

Monday, July 17, 2017 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างความเข้าใจในการจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน"

อบรมวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2560 ห้องราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี
         🍑 ใช้การสำรวจรายชื่อ โดยจะประกาศคำสั่งให้บุคลากรเข้าอบรมครับ
      
🌂 กำหนดการ คลิกที่นี่ Read more

Thursday, July 20, 2017 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 "

อบรมวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุมอุบลบุษย์ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (โรงแรมวไลย)
     ตารางอบรม / กำหนดการ ( อบรม 5 ครั้ง) คลิกที่นี่
Read more

Thursday, June 08, 2017 - โครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พรบ.ใหม่ วันที่ 8-9 มิถุนายน 2560

โครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พรบ.ใหม่ วันที่ 8-9 มิถุนายน 2560

พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ส่งผลให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การบริหารพัสดุ ในกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ
และข้อกำหนดใดๆ ที่ใช้อยู่

Read more

Thursday, June 01, 2017 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมุลและการนำเสนอ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมุลและการนำเสนอ

การวิเคราะห์ข้อมูลถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยเชิงปริมาณที่จะนำวิธีการทางสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อหาคำตอบสำหรับปัญหาของการวิจัย หรือเพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานการวิจัย ซึ่งการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลถือได้ว่า
เป็นปัญหาสำคัญของผู้ทำวิจัยหลายๆคน
Read more

Monday, April 03, 2017 - โครงการการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.) รุ่นพิเศษ

 โครงการการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.) รุ่นพิเศษ

วันที่ 3 เมษายน 2560 - 6 พฤษภาคม 2560
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ .ปทุมธานี

เพื่อพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ให้มีองค์ความรู้ในระดับสากล รองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
Read more

Tuesday, April 18, 2017 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนานักบริหารระดับกลางรองรับการศึกษา 4.0"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  "การพัฒนานักบริหารระดับกลางรองรับการศึกษา 4.0"

วันที่ 18 เมษายน 2560 - 4 พฤษภาคม 2560
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ .ปทุมธานี
การบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ
และความชำนาญในการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม
มีความสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภายใน และภายนอกได้

Read more

Blog ศูนย์พัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
VDO บรรยากาศการอบรมนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง
วันที่ 3 เมษายน 2560 - 6 พฤษภาคม 2560
ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คลิปการอบรม

บรรยากาศการอบรมนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง
วันที่ 3 เมษายน 2560 - 6 พฤษภาคม 2560
ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
บรรยากาศการอบรมการพัฒนานักบริหารระดับกลางรองรับการศึกษา 4.0
วันที่ 16 เมษายน 2560 - 4 พฤษภาคม 2560
ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คลิกเพื่อเข้าร่วม
โครงการการพัฒนานักบริหารระดับกลางรองรับการศึกษา 4.0 รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ถึง 21 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ