WYSIWYG Web Builder

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
โครงการอบรมตลอดปีงบประมาณ 2560 (คลิกที่นี่)

Friday, August 18, 2017 - โครงการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์และบุคลากรในการศึกษาอบรมภายนอก

Tuesday, August 08, 2017 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการสอน บริการวิชาการ และวิจัยชุมชนท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “บูรณาการการสอน บริการวิชาการและวิจัยชุมชนท้องถิ่น”

ณ โพธิวิชชาลัย จ.สระแก้ว
วันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2560

กำหนดการ >> คลิก
คำสั่งให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรม >> คลิก

สิ่งที่ต้องเตรียมมา (สำหรับลงพื้นที่ทั้ง3วัน)
1. ของใช้ส่วนตัว เช่น อุปกรณ์เครื่องอาบน้ำ ผ้าเช็ดตัว
2. เสื้อ-กางเกง (ชุดเรียบร้อย) หมวกบังแดด
3. รองเท้าสวมใส่สบาย เช่น รองเท้าผ้าใบ รองเท้าแตะรัดส้น
4. ยาประจำตัว
Read more

Monday, July 17, 2017 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างความเข้าใจในการจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน"

อบรมวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2560 ห้องราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี
         🍑 ใช้การสำรวจรายชื่อ โดยจะประกาศคำสั่งให้บุคลากรเข้าอบรมครับ
      
🌂 กำหนดการ คลิกที่นี่ Read more

Thursday, July 20, 2017 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 "

อบรมวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุมอุบลบุษย์ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (โรงแรมวไลย)
     ตารางอบรม / กำหนดการ ( อบรม 5 ครั้ง) คลิกที่นี่
Read more

Thursday, June 01, 2017 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมุลและการนำเสนอ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมุลและการนำเสนอ

การวิเคราะห์ข้อมูลถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยเชิงปริมาณที่จะนำวิธีการทางสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อหาคำตอบสำหรับปัญหาของการวิจัย หรือเพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานการวิจัย ซึ่งการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลถือได้ว่า
เป็นปัญหาสำคัญของผู้ทำวิจัยหลายๆคน
Read more

Monday, April 03, 2017 - โครงการการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.) รุ่นพิเศษ

 โครงการการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.) รุ่นพิเศษ

วันที่ 3 เมษายน 2560 - 6 พฤษภาคม 2560
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ .ปทุมธานี

เพื่อพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ให้มีองค์ความรู้ในระดับสากล รองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
Read more

Tuesday, April 18, 2017 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนานักบริหารระดับกลางรองรับการศึกษา 4.0"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  "การพัฒนานักบริหารระดับกลางรองรับการศึกษา 4.0"

วันที่ 18 เมษายน 2560 - 4 พฤษภาคม 2560
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ .ปทุมธานี
การบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ
และความชำนาญในการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม
มีความสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภายใน และภายนอกได้

Read more

Blog ศูนย์พัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
VDO บรรยากาศการอบรมนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง
วันที่ 3 เมษายน 2560 - 6 พฤษภาคม 2560
ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

PORTFOLIO

บรรยากาศการอบรมการพัฒนานักบริหารระดับกลางรองรับการศึกษา 4.0
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 - 2 สิงหาคม 2560
ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
 
 
 
บรรยากาศการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  "การพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.) รุ่นพิเศษ"
วันที่ 3 เมษายน 2560 - 6 พฤษภาคม 2560
ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการสอน บริการวิชาการ และวิจัยชุมชนท้องถิ่น 8-10 ส.ค.60
Back
Next